Copied!

结合附加符号

范围: 0300—036F 字符总数: 112

普通變音符號

̀
U+0300
́
U+0301
̂
U+0302
̃
U+0303
̄
U+0304
̅
U+0305
̆
U+0306
̇
U+0307
̈
U+0308
̉
U+0309
̊
U+030A
̋
U+030B
̌
U+030C
̍
U+030D
̎
U+030E
̏
U+030F
̐
U+0310
̑
U+0311
̒
U+0312
̓
U+0313
̔
U+0314
̕
U+0315
̖
U+0316
̗
U+0317
̘
U+0318
̙
U+0319
̚
U+031A
̛
U+031B
̜
U+031C
̝
U+031D
̞
U+031E
̟
U+031F
̠
U+0320
̡
U+0321
̢
U+0322
̣
U+0323
̤
U+0324
̥
U+0325
̦
U+0326
̧
U+0327
̨
U+0328
̩
U+0329
̪
U+032A
̫
U+032B
̬
U+032C
̭
U+032D
̮
U+032E
̯
U+032F
̰
U+0330
̱
U+0331
̲
U+0332
̳
U+0333

透支變音符號

̴
U+0334
̵
U+0335
̶
U+0336
̷
U+0337
̸
U+0338

雜項添加

̹
U+0339
̺
U+033A
̻
U+033B
̼
U+033C
̽
U+033D
̾
U+033E
̿
U+033F

越南語標記

̀
U+0340
́
U+0341

希臘文的加法

͂
U+0342
̓
U+0343
̈́
U+0344
ͅ
U+0345

IPA的補充

͆
U+0346
͇
U+0347
͈
U+0348
͉
U+0349
͊
U+034A

IPA變音符號用於語音混亂

͋
U+034B
͌
U+034C
͍
U+034D
͎
U+034E

字素

͏
U+034F

烏拉爾語拼音字母的添加

͐
U+0350
͑
U+0351
͒
U+0352
͓
U+0353
͔
U+0354
͕
U+0355
͖
U+0356
͗
U+0357

雜項添加

͘
U+0358
͙
U+0359
͚
U+035A
͛
U+035B

雙重變音符號

͜
U+035C
͝
U+035D
͞
U+035E
͟
U+035F
͠
U+0360
͡
U+0361
͢
U+0362

中世紀標字母變音符號

ͣ
U+0363
ͤ
U+0364
ͥ
U+0365
ͦ
U+0366
ͧ
U+0367
ͨ
U+0368
ͩ
U+0369
ͪ
U+036A
ͫ
U+036B
ͬ
U+036C
ͭ
U+036D
ͮ
U+036E
ͯ
U+036F

抱歉,在英国进一步的信息不可用。我们正努力使它很快面市。

查看其它语言版本: Русский; English;

Unicode: