Copied!

विशेष प्रतीक

प्रतीक कॉपी और पेस्ट करें

U+2022
°
U+00B0
ब्लैक यूनिवर्सल पुनर्चक्रण प्रतीक
U+267B
सफेद मुस्कुराता चेहरा
U+263A
U+2605
«
U+00AB
»
U+00BB
U+275D
U+275E
×
U+00D7
U+2982
U+2043
U+2010
U+2011
U+2012
U+2013
U+23AF
U+2014
U+2015
~
U+007E
U+2053
%
U+0025
U+2030
U+2031
&
U+0026
U+214B
§
U+00A7
÷
U+00F7
±
U+00B1
डबल विस्मयादिबोधक चिह्न
U+203C
¡
U+00A1
¿
U+00BF
U+2E2E
U+2047
विस्मयादिबोधक प्रश्न चिह्न
U+2049
U+2048
U+203D
U+2E18
¼
U+00BC
½
U+00BD
¾
U+00BE
²
U+00B2
³
U+00B3
U+2155
U+2159
U+215B
कॉपीराइट साइन
U+00A9
पंजीकृत हस्ताक्षर
U+00AE
ट्रेड मार्क साइन
U+2122
U+2120
U+213B
U+2105
U+2101
U+214D
U+00B6
U+204B
U+2260
U+221A
U+221B
U+221C
U+221E
β
U+03B2
Φ
U+03A6
Σ
U+03A3
U+20AC
U+20A4
U+FF04
महिला साइन
U+2640
पुरुष चिन्ह
U+2642
U+26A2
U+26A3
U+2318
U+2672
U+2191
U+2193