Copied!

Latin-1 Supplement

Zakres: 0080—00FF Liczba znaków: 128

Znaki kontrolne C1

U+0080
U+0081
U+0082
U+0083
U+0084
U+0085
U+0086
U+0087
U+0088
U+0089
U+008A
U+008B
U+008C
U+008D
U+008E
U+008F
U+0090
U+0091
U+0092
U+0093
U+0094
U+0095
U+0096
U+0097
U+0098
U+0099
U+009A
U+009B
U+009C
U+009D
U+009E
U+009F

Symbole i znaki interpunkcyjne Latin-1

 
U+00A0
¡
U+00A1
¢
U+00A2
£
U+00A3
¤
U+00A4
¥
U+00A5
¦
U+00A6
§
U+00A7
¨
U+00A8
Znak praw autorskich
U+00A9
ª
U+00AA
«
U+00AB
¬
U+00AC
­
U+00AD
Zarejestrowany znak
U+00AE
¯
U+00AF
°
U+00B0
±
U+00B1
²
U+00B2
³
U+00B3
´
U+00B4
µ
U+00B5
U+00B6
·
U+00B7
¸
U+00B8
¹
U+00B9
º
U+00BA
»
U+00BB

Proste ułamki

¼
U+00BC
½
U+00BD
¾
U+00BE

Znak interpunkcyjny

¿
U+00BF

Listy

À
U+00C0
Á
U+00C1
Â
U+00C2
Ã
U+00C3
Ä
U+00C4
Å
U+00C5
Æ
U+00C6
Ç
U+00C7
È
U+00C8
É
U+00C9
Ê
U+00CA
Ë
U+00CB
Ì
U+00CC
Í
U+00CD
Î
U+00CE
Ï
U+00CF
Ð
U+00D0
Ñ
U+00D1
Ò
U+00D2
Ó
U+00D3
Ô
U+00D4
Õ
U+00D5
Ö
U+00D6

Operator matematyczny

×
U+00D7

Listy

Ø
U+00D8
Ù
U+00D9
Ú
U+00DA
Û
U+00DB
Ü
U+00DC
Ý
U+00DD
Þ
U+00DE
ß
U+00DF
à
U+00E0
á
U+00E1
â
U+00E2
ã
U+00E3
ä
U+00E4
å
U+00E5
æ
U+00E6
ç
U+00E7
è
U+00E8
é
U+00E9
ê
U+00EA
ë
U+00EB
ì
U+00EC
í
U+00ED
î
U+00EE
ï
U+00EF
ð
U+00F0
ñ
U+00F1
ò
U+00F2
ó
U+00F3
ô
U+00F4
õ
U+00F5
ö
U+00F6

Operator matematyczny

÷
U+00F7

Listy

ø
U+00F8
ù
U+00F9
ú
U+00FA
û
U+00FB
ü
U+00FC
ý
U+00FD
þ
U+00FE
ÿ
U+00FF

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;

Unicode: