Copied!

Alchemical Symbols

ช่วง: 1F700—1F77F จำนวนอักขระ: 128

สัญลักษณ์สำหรับองค์ประกอบอริสโตเติ้ล

🜀
U+1F700
🜁
U+1F701
🜂
U+1F702
🜃
U+1F703
🜄
U+1F704

สัญลักษณ์สำหรับตัวทำละลายที่สำคัญ

🜅
U+1F705
🜆
U+1F706
🜇
U+1F707
🜈
U+1F708
🜉
U+1F709
🜊
U+1F70A
🜋
U+1F70B
🜌
U+1F70C

สัญลักษณ์สำหรับกำมะถันและปรอท

🜍
U+1F70D
🜎
U+1F70E
🜏
U+1F70F
🜐
U+1F710
🜑
U+1F711
🜒
U+1F712
🜓
U+1F713

สัญลักษณ์สำหรับเกลือ, กรดกำมะถันและไนเตร

🜔
U+1F714
🜕
U+1F715
🜖
U+1F716
🜗
U+1F717
🜘
U+1F718
🜙
U+1F719

สัญลักษณ์สำหรับทองคำและเงิน

🜚
U+1F71A
🜛
U+1F71B

สัญลักษณ์สำหรับเหล็กแร่เหล็กและอนุพันธ์

🜜
U+1F71C
🜝
U+1F71D
🜞
U+1F71E
🜟
U+1F71F

สัญลักษณ์สำหรับทองแดงแร่ทองแดงและอนุพันธ์

🜠
U+1F720
🜡
U+1F721
🜢
U+1F722
🜣
U+1F723
🜤
U+1F724
🜥
U+1F725
🜦
U+1F726
🜧
U+1F727
🜨
U+1F728

สัญลักษณ์สำหรับแร่ดีบุกและตะกั่ว

🜩
U+1F729
🜪
U+1F72A

สัญลักษณ์สำหรับพลวงแร่พลวงและอนุพันธ์

🜫
U+1F72B
🜬
U+1F72C
🜭
U+1F72D
🜮
U+1F72E
🜯
U+1F72F
🜰
U+1F730
🜱
U+1F731
🜲
U+1F732
🜳
U+1F733
🜴
U+1F734
🜵
U+1F735

สัญลักษณ์สำหรับสารอื่น ๆ

🜶
U+1F736
🜷
U+1F737
🜸
U+1F738
🜹
U+1F739
🜺
U+1F73A
🜻
U+1F73B
🜼
U+1F73C
🜽
U+1F73D
🜾
U+1F73E
🜿
U+1F73F
🝀
U+1F740
🝁
U+1F741
🝂
U+1F742
🝃
U+1F743
🝄
U+1F744
🝅
U+1F745
🝆
U+1F746
🝇
U+1F747
🝈
U+1F748
🝉
U+1F749
🝊
U+1F74A
🝋
U+1F74B
🝌
U+1F74C
🝍
U+1F74D
🝎
U+1F74E
🝏
U+1F74F
🝐
U+1F750
🝑
U+1F751
🝒
U+1F752
🝓
U+1F753
🝔
U+1F754
🝕
U+1F755
🝖
U+1F756
🝗
U+1F757
🝘
U+1F758
🝙
U+1F759
🝚
U+1F75A
🝛
U+1F75B
🝜
U+1F75C
🝝
U+1F75D

กระบวนการ

🝞
U+1F75E
🝟
U+1F75F
🝠
U+1F760
🝡
U+1F761
🝢
U+1F762
🝣
U+1F763
🝤
U+1F764

อุปกรณ์

🝥
U+1F765
🝦
U+1F766
🝧
U+1F767
🝨
U+1F768
🝩
U+1F769
🝪
U+1F76A
🝫
U+1F76B
🝬
U+1F76C
🝭
U+1F76D

เวลา

🝮
U+1F76E
🝯
U+1F76F
🝰
U+1F770
🝱
U+1F771

มาตรการ

🝲
U+1F772
🝳
U+1F773
U+1F774
U+1F775
U+1F776
U+1F777
U+1F778
U+1F779
U+1F77A
U+1F77B
U+1F77C
U+1F77D
U+1F77E
U+1F77F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English; Español; Italiano;

Unicode: