ลูกศร

ศร

เส้นเสี้ยวครึ่งวงกลมพร้อมกับตัวชี้ ลูก ศรที่มีการปรับเปลี่ยน (จังหวะเส้นมุม) โค้งหยักด้วยจุดฉมวก

Unicode:

Copied!