Copied!

โฮมเพจรายชื่อส่วน Unicode › ลูกศร

ลูกศร 2190—21FF

  • จำนวนอักขระ: 112

ศร

เส้นเสี้ยวครึ่งวงกลมพร้อมกับตัวชี้ ลูก ศรที่มีการปรับเปลี่ยน (จังหวะเส้นมุม) โค้งหยักด้วยจุดฉมวก

ข้อความยังมีอยู่ในภาษาต่อไปนี้ Русский; English; 한국의;