Copied!

องค์ประกอบของบล็อก

ช่วง: 2580—259F จำนวนอักขระ: 32

องค์ประกอบที่ถูกบล็อก

U+2580
U+2581
U+2582
U+2583
U+2584
U+2585
U+2586
U+2587
U+2588
U+2589
U+258A
U+258B
U+258C
U+258D
U+258E
U+258F
U+2590

อักขระสี

U+2591
U+2592
U+2593

องค์ประกอบที่ถูกบล็อก

U+2594
U+2595

อักขระกราฟิกเทอร์มินัล

U+2596
U+2597
U+2598
U+2599
U+259A
U+259B
U+259C
U+259D
U+259E
U+259F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: