Copied!

อักษรปอพอมอฟอ

ช่วง: 3100—312F จำนวนอักขระ: 48
U+3100
U+3101
U+3102
U+3103
U+3104

ขึ้นอยู่กับ GB 2312

U+3105
U+3106
U+3107
U+3108
U+3109
U+310A
U+310B
U+310C
U+310D
U+310E
U+310F
U+3110
U+3111
U+3112
U+3113
U+3114
U+3115
U+3116
U+3117
U+3118
U+3119
U+311A
U+311B
U+311C
U+311D
U+311E
U+311F
U+3120
U+3121
U+3122
U+3123
U+3124
U+3125
U+3126
U+3127
U+3128
U+3129

ตัวอักษรภาษาถิ่น (ไม่ใช่ภาษาจีนกลาง)

U+312A
U+312B
U+312C

เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม

U+312D
U+312E
U+312F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: