Copied!

อักษรบูฮิด

ช่วง: 1740—175F จำนวนอักขระ: 32

สระอิสระ

U+1740
U+1741
U+1742

พยัญชนะ

U+1743
U+1744
U+1745
U+1746
U+1747
U+1748
U+1749
U+174A
U+174B
U+174C
U+174D
U+174E
U+174F
U+1750
U+1751

ขึ้นอยู่กับสัญญาณเสียงสระ

U+1752
U+1753
U+1754
U+1755
U+1756
U+1757
U+1758
U+1759
U+175A
U+175B
U+175C
U+175D
U+175E
U+175F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: