Copied!

โฮมเพจรายชื่อส่วน Unicode › อักษรเชอโรกี

อักษรเชอโรกี 13A0—13FF

  • จำนวนอักขระ: 96
  • type: พยางค์
  • ภาษา: ภาษาเชอโรกี
  • ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;