Copied!

สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนของ CJK

ช่วง: 3000—303F จำนวนอักขระ: 64
 
U+3000
U+3001
U+3002
U+3003
U+3004
U+3005
U+3006
U+3007
U+3008
U+3009
U+300A
U+300B
U+300C
U+300D
U+300E
U+300F
U+3010
U+3011
U+3012
U+3013
U+3014
U+3015
U+3016
U+3017
U+3018
U+3019
U+301A
U+301B
U+301C
U+301D
U+301E
U+301F
U+3020
U+3021
U+3022
U+3023
U+3024
U+3025
U+3026
U+3027
U+3028
U+3029
U+302A
U+302B
U+302C
U+302D
U+302E
U+302F
Wavy Dash
U+3030
U+3031
U+3032
U+3033
U+3034
U+3035
U+3036
U+3037
U+3038
U+3039
U+303A
U+303B
U+303C
เครื่องหมายสลับส่วนหนึ่ง
U+303D
U+303E
U+303F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

รายชื่อส่วน Unicode: