Copied!

โฮมเพจรายชื่อส่วน Unicode › อักษรซีริลลิกส่วนเพิ่ม-A

อักษรซีริลลิกส่วนเพิ่ม-A 2DE0—2DFF

  • จำนวนอักขระ: 32
  • type: ตัวอักษร
  • ภาษา: ภาษารัสเซีย, ภาษายูเครน
  • ประเทศ: ประเทศรัสเซีย, ประเทศยูเครน, ประเทศบัลแกเรีย, ประเทศเซอร์เบีย, ประเทศมาซิโดเนีย, ประเทศมอลโดวา

ขออภัยข้อความจะเร็ว ๆ นี้จะมีการเขียน