Copied!

อักษรเทวนาครีส่วนเพิ่ม

ช่วง: A8E0—A8FF จำนวนอักขระ: 32

เครื่องหมาย Cantillation (svara) สำหรับ Samaveda

U+A8E0
U+A8E1
U+A8E2
U+A8E3
U+A8E4
U+A8E5
U+A8E6
U+A8E7
U+A8E8
U+A8E9
U+A8EA
U+A8EB
U+A8EC
U+A8ED
U+A8EE
U+A8EF
U+A8F0
U+A8F1

เครื่องหมายของการขยายจมูก

U+A8F2
U+A8F3
U+A8F4
U+A8F5
U+A8F6
U+A8F7

เครื่องหมายทางบรรณาธิการ

U+A8F8
U+A8F9
U+A8FA
U+A8FB

ป้าย

U+A8FC
U+A8FD

สระเพิ่มเติมและเครื่องหมายสระ

U+A8FE
U+A8FF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: