Copied!

อักษรฮานูโนโอ

ช่วง: 1720—173F จำนวนอักขระ: 32
U+1720
U+1721
U+1722
U+1723
U+1724
U+1725
U+1726
U+1727
U+1728
U+1729
U+172A
U+172B
U+172C
U+172D
U+172E
U+172F
U+1730
U+1731
U+1732
U+1733
U+1734
U+1735
U+1736
U+1737
U+1738
U+1739
U+173A
U+173B
U+173C
U+173D
U+173E
U+173F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

รายชื่อส่วน Unicode: