Copied!

อักษรฮีบรู

ช่วง: 0590—05FF จำนวนอักขระ: 112
U+0590

รอยเท้า

֑
U+0591
֒
U+0592
֓
U+0593
֔
U+0594
֕
U+0595
֖
U+0596
֗
U+0597
֘
U+0598
֙
U+0599
֚
U+059A
֛
U+059B
֜
U+059C
֝
U+059D
֞
U+059E
֟
U+059F
֠
U+05A0
֡
U+05A1
֢
U+05A2
֣
U+05A3
֤
U+05A4
֥
U+05A5
֦
U+05A6
֧
U+05A7
֨
U+05A8
֩
U+05A9
֪
U+05AA
֫
U+05AB
֬
U+05AC
֭
U+05AD
֮
U+05AE
֯
U+05AF

จุดและเครื่องหมายวรรคตอน

ְ
U+05B0
ֱ
U+05B1
ֲ
U+05B2
ֳ
U+05B3
ִ
U+05B4
ֵ
U+05B5
ֶ
U+05B6
ַ
U+05B7
ָ
U+05B8
ֹ
U+05B9
ֺ
U+05BA
ֻ
U+05BB
ּ
U+05BC
ֽ
U+05BD
־
U+05BE
ֿ
U+05BF
׀
U+05C0
ׁ
U+05C1
ׂ
U+05C2
׃
U+05C3

Puncta extraordinaria

ׄ
U+05C4
ׅ
U+05C5

จุดและเครื่องหมายวรรคตอน

׆
U+05C6
ׇ
U+05C7
U+05C8
U+05C9
U+05CA
U+05CB
U+05CC
U+05CD
U+05CE
U+05CF

ตามมาตรฐาน ISO 8859-8

א
U+05D0
ב
U+05D1
ג
U+05D2
ד
U+05D3
ה
U+05D4
ו
U+05D5
ז
U+05D6
ח
U+05D7
ט
U+05D8
י
U+05D9
ך
U+05DA
כ
U+05DB
ל
U+05DC
ם
U+05DD
מ
U+05DE
ן
U+05DF
נ
U+05E0
ס
U+05E1
ע
U+05E2
ף
U+05E3
פ
U+05E4
ץ
U+05E5
צ
U+05E6
ק
U+05E7
ר
U+05E8
ש
U+05E9
ת
U+05EA
U+05EB
U+05EC
U+05ED
U+05EE

สัญญาณ

ׯ
U+05EF

ยิดดิช digraphs

װ
U+05F0
ױ
U+05F1
ײ
U+05F2

เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม

׳
U+05F3
״
U+05F4
U+05F5
U+05F6
U+05F7
U+05F8
U+05F9
U+05FA
U+05FB
U+05FC
U+05FD
U+05FE
U+05FF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: