Copied!

อักษรฮิระงะนะ

ช่วง: 3040—309F จำนวนอักขระ: 96
U+3040

ตัวอักษรฮิระงะนะ

U+3041
U+3042
U+3043
U+3044
U+3045
U+3046
U+3047
U+3048
U+3049
U+304A
U+304B
U+304C
U+304D
U+304E
U+304F
U+3050
U+3051
U+3052
U+3053
U+3054
U+3055
U+3056
U+3057
U+3058
U+3059
U+305A
U+305B
U+305C
U+305D
U+305E
U+305F
U+3060
U+3061
U+3062
U+3063
U+3064
U+3065
U+3066
U+3067
U+3068
U+3069
U+306A
U+306B
U+306C
U+306D
U+306E
U+306F
U+3070
U+3071
U+3072
U+3073
U+3074
U+3075
U+3076
U+3077
U+3078
U+3079
U+307A
U+307B
U+307C
U+307D
U+307E
U+307F
U+3080
U+3081
U+3082
U+3083
U+3084
U+3085
U+3086
U+3087
U+3088
U+3089
U+308A
U+308B
U+308C
U+308D
U+308E
U+308F
U+3090
U+3091
U+3092
U+3093
U+3094

อักษรตัวเล็ก

U+3095
U+3096
U+3097
U+3098

เครื่องหมายการออกเสียง

U+3099
U+309A
U+309B
U+309C

เครื่องหมายซ้ำแล้วซ้ำอีก

U+309D
U+309E

ฮิรางานะ digraph

U+309F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English; Español;

Unicode: