Copied!

โฮมเพจรายชื่อส่วน Unicode › อักษรฮิระงะนะ

อักษรฮิระงะนะ 3040—309F

  • จำนวนอักขระ: 96
  • type: พยางค์
  • ภาษา: ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโอะกินะวะ
  • ประเทศ: ประเทศเปรู, ประเทศเกาหลีเหนือ, ประเทศญี่ปุ่น, ดินแดนกวม, เกาะไต้หวัน, ประเทศเกาหลีใต้

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English; Español;