Copied!

รูปแบบตัวเลขอินดิกที่พบบ่อย

ช่วง: A830—A83F จำนวนอักขระ: 16

แบบฟอร์มจำนวน

U+A830
U+A831
U+A832
U+A833
U+A834
U+A835
U+A836

ป้ายเบ็ดเตล็ด

U+A837

สัญลักษณ์สกุลเงิน

U+A838

ป้ายเบ็ดเตล็ด

U+A839
U+A83A
U+A83B
U+A83C
U+A83D
U+A83E
U+A83F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский;

Unicode: