Copied!

โฮมเพจรายชื่อส่วน Unicode › อักษรชวา

อักษรชวา A980—A9DF

  • จำนวนอักขระ: 96
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาชวา, ภาษาซุนดา
  • ประเทศ: ประเทศอินโดนีเซีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;