Copied!

อักษรคะตะกะนะ

ช่วง: 30A0—30FF จำนวนอักขระ: 96

เครื่องหมายวรรคตอน Katakana

U+30A0

ตัวอักษรคาตาคานะ

U+30A1
U+30A2
U+30A3
U+30A4
U+30A5
U+30A6
U+30A7
U+30A8
U+30A9
U+30AA
U+30AB
U+30AC
U+30AD
U+30AE
U+30AF
U+30B0
U+30B1
U+30B2
U+30B3
U+30B4
U+30B5
U+30B6
U+30B7
U+30B8
U+30B9
U+30BA
U+30BB
U+30BC
U+30BD
U+30BE
U+30BF
U+30C0
U+30C1
U+30C2
U+30C3
U+30C4
U+30C5
U+30C6
U+30C7
U+30C8
U+30C9
U+30CA
U+30CB
U+30CC
U+30CD
U+30CE
U+30CF
U+30D0
U+30D1
U+30D2
U+30D3
U+30D4
U+30D5
U+30D6
U+30D7
U+30D8
U+30D9
U+30DA
U+30DB
U+30DC
U+30DD
U+30DE
U+30DF
U+30E0
U+30E1
U+30E2
U+30E3
U+30E4
U+30E5
U+30E6
U+30E7
U+30E8
U+30E9
U+30EA
U+30EB
U+30EC
U+30ED
U+30EE
U+30EF
U+30F0
U+30F1
U+30F2
U+30F3
U+30F4
U+30F5
U+30F6
U+30F7
U+30F8
U+30F9
U+30FA

เครื่องหมายร่วมและความยาว

U+30FB
U+30FC

เครื่องหมายซ้ำแล้วซ้ำอีก

U+30FD
U+30FE

Katakana digraph

U+30FF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English; Deutsch; Español; Italiano;

Unicode: