Copied!

อักษรไทลื้อใหม่

ช่วง: 1980—19DF จำนวนอักขระ: 96

พยัญชนะ

U+1980
U+1981
U+1982
U+1983
U+1984
U+1985
U+1986
U+1987
U+1988
U+1989
U+198A
U+198B
U+198C
U+198D
U+198E
U+198F
U+1990
U+1991
U+1992
U+1993
U+1994
U+1995
U+1996
U+1997
U+1998
U+1999
U+199A
U+199B
U+199C
U+199D
U+199E
U+199F
U+19A0
U+19A1
U+19A2
U+19A3
U+19A4
U+19A5
U+19A6
U+19A7
U+19A8
U+19A9
U+19AA
U+19AB
U+19AC
U+19AD
U+19AE
U+19AF

สระเสียง

U+19B0
U+19B1
U+19B2
U+19B3
U+19B4
U+19B5
U+19B6
U+19B7
U+19B8
U+19B9
U+19BA
U+19BB
U+19BC
U+19BD
U+19BE
ᦿ
U+19BF
U+19C0

พยัญชนะสุดท้าย

U+19C1
U+19C2
U+19C3
U+19C4
U+19C5
U+19C6
U+19C7

เครื่องหมายโทน

U+19C8
U+19C9
U+19CA
U+19CB
U+19CC
U+19CD
U+19CE
U+19CF

ตัวเลข

U+19D0
U+19D1
U+19D2
U+19D3
U+19D4
U+19D5
U+19D6
U+19D7
U+19D8
U+19D9
U+19DA
U+19DB
U+19DC
U+19DD

สัญญาณต่าง ๆ

U+19DE
U+19DF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: