Copied!

Phoenician

ช่วง: 10900—1091F จำนวนอักขระ: 32
𐤀
U+10900
𐤁
U+10901
𐤂
U+10902
𐤃
U+10903
𐤄
U+10904
𐤅
U+10905
𐤆
U+10906
𐤇
U+10907
𐤈
U+10908
𐤉
U+10909
𐤊
U+1090A
𐤋
U+1090B
𐤌
U+1090C
𐤍
U+1090D
𐤎
U+1090E
𐤏
U+1090F
𐤐
U+10910
𐤑
U+10911
𐤒
U+10912
𐤓
U+10913
𐤔
U+10914
𐤕
U+10915
𐤖
U+10916
𐤗
U+10917
𐤘
U+10918
𐤙
U+10919
𐤚
U+1091A
𐤛
U+1091B
U+1091C
U+1091D
U+1091E
𐤟
U+1091F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English; Español;

รายชื่อส่วน Unicode: