Copied!

Rumi Numeral Symbols

ช่วง: 10E60—10E7F จำนวนอักขระ: 32

ตัวเลข

𐹠
U+10E60
𐹡
U+10E61
𐹢
U+10E62
𐹣
U+10E63
𐹤
U+10E64
𐹥
U+10E65
𐹦
U+10E66
𐹧
U+10E67
𐹨
U+10E68

เบอร์

𐹩
U+10E69
𐹪
U+10E6A
𐹫
U+10E6B
𐹬
U+10E6C
𐹭
U+10E6D
𐹮
U+10E6E
𐹯
U+10E6F
𐹰
U+10E70
𐹱
U+10E71
𐹲
U+10E72
𐹳
U+10E73
𐹴
U+10E74
𐹵
U+10E75
𐹶
U+10E76
𐹷
U+10E77
𐹸
U+10E78
𐹹
U+10E79
𐹺
U+10E7A

เศษส่วน

𐹻
U+10E7B
𐹼
U+10E7C
𐹽
U+10E7D
𐹾
U+10E7E
U+10E7F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: