Copied!

อักษรสิเลฏินาครี

ช่วง: A800—A82F จำนวนอักขระ: 48

สระอิสระและ dvisvara

U+A800
U+A801
U+A802
U+A803
U+A804
U+A805

สัญญาณ

U+A806

พยัญชนะและสัญญาณพยัญชนะ

U+A807
U+A808
U+A809
U+A80A
U+A80B
U+A80C
U+A80D
U+A80E
U+A80F
U+A810
U+A811
U+A812
U+A813
U+A814
U+A815
U+A816
U+A817
U+A818
U+A819
U+A81A
U+A81B
U+A81C
U+A81D
U+A81E
U+A81F
U+A820
U+A821
U+A822

ขึ้นอยู่กับสัญญาณเสียงสระ

U+A823
U+A824
U+A825
U+A826
U+A827

เครื่องหมายกวีนิพนธ์

U+A828
U+A829
U+A82A
U+A82B

สัญญาณ

U+A82C
U+A82D
U+A82E
U+A82F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: