Copied!

ภาษาตากาล็อก

ช่วง: 1700—171F จำนวนอักขระ: 32

สระอิสระ

U+1700
U+1701
U+1702

พยัญชนะ

U+1703
U+1704
U+1705
U+1706
U+1707
U+1708
U+1709
U+170A
U+170B
U+170C
U+170D
U+170E
U+170F
U+1710
U+1711

ขึ้นอยู่กับสัญญาณเสียงสระ

U+1712
U+1713

Virama

U+1714
U+1715
U+1716
U+1717
U+1718
U+1719
U+171A
U+171B
U+171C
U+171D
U+171E
U+171F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: