Copied!

อักษรตักบันวา

ช่วง: 1760—177F จำนวนอักขระ: 32

สระอิสระ

U+1760
U+1761
U+1762

พยัญชนะ

U+1763
U+1764
U+1765
U+1766
U+1767
U+1768
U+1769
U+176A
U+176B
U+176C
U+176D
U+176E
U+176F
U+1770
U+1771

ขึ้นอยู่กับสัญญาณเสียงสระ

U+1772
U+1773
U+1774
U+1775
U+1776
U+1777
U+1778
U+1779
U+177A
U+177B
U+177C
U+177D
U+177E
U+177F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: