Copied!

โฮมเพจรายชื่อส่วน Unicode › อักษรทมิฬ

อักษรทมิฬ 0B80—0BFF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาทมิฬ, ภาษาสันสกฤต
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศศรีลังกา, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศเคนยา

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;