ข้อความจากสัญลักษณ์

 • ตัวอักษรเปล่า

  • ตัวอักษรเปล่า
  • ตัวอักษรทาสี
  • ตัวอักษรที่มีพื้นหลัง
  • ตัวอักษรจากสัญลักษณ์ $
  • ตัวอักษรจากสัญลักษณ์ #
  • ตัวอักษรจากสัญลักษณ์ ¶
 • คัดลอก!

hammer ลองเครื่องมืออื่นๆ ด้วย:

เขียนข้อความโดยใช้สัญลักษณ์

คัดลอก!