คัดลอก!

Unicode character table generator

Range

Format

Available: {symbol}, {dec}, {hex}, {html}

Result