หน่วยงาน HTML

รหัสใช้แทนอักขระพิเศษ ในภาษา HTML.

ไม่มี

เงินตรา

สัญญลักษณ์ เอนทิตี รหัส HTML รหัส CSS Unicode ชื่อ
$ $ $ \0024 U+0024 เครื่องหมายดอลลาร์
¢ ¢ ¢ \00A2 U+00A2 เครื่องหมายเซ็น
£ £ £ \00A3 U+00A3 เครื่องหมายปอนด์
¤ ¤ ¤ \00A4 U+00A4 เครื่องหมายสกุลเงิน
¥ ¥ ¥ \00A5 U+00A5 เครื่องหมายเยน

สัญลักษณ์เบ็ดเตล็ด

สัญญลักษณ์ เอนทิตี รหัส HTML รหัส CSS Unicode ชื่อ
เครื่องหมายลิขสิทธิ์ (c)
© © \00A9 U+00A9 เครื่องหมายลิขสิทธิ์ (c)
เครื่องหมายจดทะเบียนการค้า
® ® \00AE U+00AE เครื่องหมายจดทะเบียนการค้า
เครื่องหมายการค้า
™ ™ \2122 U+2122 เครื่องหมายการค้า
@ @ @ \0040 U+0040 เครื่องหมาย @
ℂ ℂ \2102 U+2102 ทุนสองเท่าซ
℅ ℅ \2105 U+2105 ใส่ใจ
ℊ ℊ \210A U+210A สคริปต์เล็กจี
ℋ ℋ \210B U+210B ทุนสคริปต์ H
ℌ ℌ \210C U+210C ทุนตัวอักษรสีดำ
ℍ ℍ \210D U+210D ทุนสองเท่าซ
ℎ ℎ \210E U+210E ค่าคงตัวของพลังค์
ℏ ℏ \210F U+210F พลังค์คงที่มากกว่าสอง Pi
ℐ ℐ \2110 U+2110 ทุนสคริปต์ I
ℑ ℑ \2111 U+2111 ทุนตัวอักษรสีดำ 1
ℒ ℒ \2112 U+2112 ทุนสคริปต์ L
ℓ ℓ \2113 U+2113 สคริปต์เล็ก L
ℕ ℕ \2115 U+2115 ทุนสองเท่า N
№ № \2116 U+2116 ป้าย Numero
℗ ℗ \2117 U+2117 ลิขสิทธิ์การบันทึกเสียง
℘ ℘ \2118 U+2118 ทุนสคริปต์
ℙ ℙ \2119 U+2119 Double-Struck Capital P
ℚ ℚ \211A U+211A Double-Struck Capital Q
ℛ ℛ \211B U+211B ทุนสคริปต์ R
ℜ ℜ \211C U+211C ทุนตัวอักษรสีดำ R
ℝ ℝ \211D U+211D ทุนสองเท่าอาร์
℞ ℞ \211E U+211E กําหนด
ℤ ℤ \2124 U+2124 Double-Struck Capital Z
℧ ℧ \2127 U+2127 Inverted Ohm Sign
ℨ ℨ \2128 U+2128 ทุนตัวอักษรสีดำ Z
℩ ℩ \2129 U+2129 หันตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Iota
ℬ ℬ \212C U+212C ทุนสคริปต์ B
ℭ ℭ \212D U+212D ทุนตัวอักษรสีดำ
ℯ ℯ \212F U+212F สคริปต์ Small E
ℰ ℰ \2130 U+2130 สคริปต์ทุน E
ℱ ℱ \2131 U+2131 สคริปต์ทุน F
ℳ ℳ \2133 U+2133 สคริปต์ทุน M
ℴ ℴ \2134 U+2134 สคริปต์ Small O
ℵ ℵ \2135 U+2135 สัญลักษณ์ Alef
ℶ ℶ \2136 U+2136 สัญลักษณ์การเดิมพัน
ℷ ℷ \2137 U+2137 สัญลักษณ์ Gimel
ℸ ℸ \2138 U+2138 สัญลักษณ์ Dalet
ⅅ ⅅ \2145 U+2145 ตัวเอียงสองตัวเอียงเมืองหลวง D
ⅆ ⅆ \2146 U+2146 Double-Struck Italic Small D
ⅇ ⅇ \2147 U+2147 Double-Struck Italic Small E
ⅈ ⅈ \2148 U+2148 Double-Struck Italic Small I
★ ★ \2605 U+2605 ดาวสีดำ
☆ ☆ \2606 U+2606 ดาวสีขาว
โทรศัพท์สีดำ
☎ ☎ \260E U+260E โทรศัพท์สีดำ
ป้ายหญิง
♀ ♀ \2640 U+2640 ป้ายหญิง
สัญลักษณ์เพศชาย
♂ ♂ \2642 U+2642 สัญลักษณ์เพศชาย
ชุดสูทสีดำ
♠ ♠ \2660 U+2660 ชุดสูทสีดำ
ชุดสูทสีดำ
♣ ♣ \2663 U+2663 ชุดสูทสีดำ
ชุดสูทสีดำ
♥ ♥ \2665 U+2665 ชุดสูทสีดำ
ชุดสูทเพชรสีดำ
♦ ♦ \2666 U+2666 ชุดสูทเพชรสีดำ
◊ ◊ \25CA U+25CA ยาอม
♪ ♪ \266A U+266A หมายเหตุที่แปด
♭ ♭ \266D U+266D ป้ายเพลงแบน
♮ ♮ \266E U+266E ดนตรีธรรมชาติ
♯ ♯ \266F U+266F ป้ายชาร์ปเพลง
✓ ✓ \2713 U+2713 เครื่องหมายถูก
✗ ✗ \2717 U+2717 บัตรลงคะแนน X
✠ ✠ \2720 U+2720 มอลตาข้าม
✶ ✶ \2736 U+2736 Six Star Black ชี้
❘ ❘ \2758 U+2758 แถบแสงแนวตั้ง
❲ ❲ \2772 U+2772 ตัวยึดเปลือกเต่าแสงด้านซ้าย
❳ ❳ \2773 U+2773 Light Bracket เต่าเครื่องประดับเปลือกหอย

สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอน

สัญญลักษณ์ เอนทิตี รหัส HTML รหัส CSS Unicode ชื่อ
! ! ! \0021 U+0021 อัศเจรีย์
# # # \0023 U+0023 เครื่องหมายตัวเลข
% % % \0025 U+0025 เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์
& & & \0026 U+0026 เครื่องหมายและ
( ( ( \0028 U+0028 วงเล็บเปิด
) ) ) \0029 U+0029 วงเล็บปิด
* * * \002A U+002A เครื่องหมายดอกจัน
, , , \002C U+002C จุลภาค
. . . \002E U+002E มหัพภาค
/ / / \002F U+002F เครื่องหมายทับ
: : : \003A U+003A ทวิภาค
; ; &#59; \003B U+003B อัฒภาค
? ? ? \003F U+003F ปรัศนี, เครื่องหมายคำถาม
[ [ [ \005B U+005B วงเล็บสี่เหลี่ยมซ้าย
\ \ \ \005C U+005C เครื่องหมายทับขวา
] ] ] \005D U+005D วงเล็บสี่เหลี่ยมขวา
^ ^ ^ \005E U+005E แคเรต
_ _ _ \005F U+005F สัญประกาศ
` ` ` \0060 U+0060 เกรฟแอกเซนต์
{ { { \007B U+007B วงเล็บปีกกาซ้าย
| | | \007C U+007C เส้นแนวตั้ง
} } } \007D U+007D วงเล็บปีกกาขวา
~ ˜ ~ \007E U+007E ทิลเดอ, เครื่องหมายตัวหนอน
ˆ ˆ ˆ \02C6 U+02C6 ตัวปรับเปลี่ยนตัวอักษร Circumflex Accent
      \00A0 U+00A0 พื้นที่ห้ามหยุด
    \2002 U+2002 พื้นที่
    \2003 U+2003 Em Space
    \2009 U+2009 พื้นที่บาง
‌ ‌ \200C U+200C ไม่ใช่ความกว้างของศูนย์ - ไม่ใช่ช่างไม้
‍ ‍ \200D U+200D ช่างเชื่อมความกว้างศูนย์
‎ ‎ \200E U+200E เครื่องหมายจากซ้ายไปขวา
‏ ‏ \200F U+200F เครื่องหมายจากขวาไปซ้าย
¡ ¡ ¡ \00A1 U+00A1 อัศเจรีย์กลับหัว
¦ ¦ ¦ \00A6 U+00A6 เส้นตั้งที่มีแยกตรงกลาง
§ § § \00A7 U+00A7 เครื่องหมายเซกชัน
¨ ¨ ¨ \00A8 U+00A8 เครื่องหมายไดเอเรซิส
ª ª ª \00AA U+00AA เครื่องหมายสัญลักษณ์ผู้หญิง
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC เครื่องหมายไม่ใช่
­ ­ ­ \00AD U+00AD ยัติภังค์เผื่อเลือก
¯ ¯ ¯ \00AF U+00AF Macron
² ² ² \00B2 U+00B2 Superscript two
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Superscript three
´ ´ ´ \00B4 U+00B4 Acute accent
µ µ µ \00B5 U+00B5 Micro sign
¶ ¶ \00B6 U+00B6 Pilcrow sign
· · · \00B7 U+00B7 Middle dot
¸ ¸ ¸ \00B8 U+00B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Superscript one
º º º \00BA U+00BA Masculine ordinal indicator
¿ ¿ ¿ \00BF U+00BF Inverted question mark
‐ ‐ \2010 U+2010 ยัติภังค์
– – \2013 U+2013 ขีดกลาง
— — \2014 U+2014 ยาวประ
― ― \2015 U+2015 แถบแนวนอน
‖ ‖ \2016 U+2016 เส้นแนวตั้งคู่
† † \2020 U+2020 กริช
‡ ‡ \2021 U+2021 กริชคู่
• • \2022 U+2022 กระสุน
‥ ‥ \2025 U+2025 ผู้นำ Dot สองคน
… … \2026 U+2026 Ellipsis แนวนอน
&; ‰ \2030 U+2030 ต่อเครื่องหมาย Mille
‱ ‱ \2031 U+2031 ต่อหมื่นป้าย
′ ′ \2032 U+2032 สำคัญ
″ ″ \2033 U+2033 ห้อง Double Prime
‴ ‴ \2034 U+2034 Triple Prime
‵ ‵ \2035 U+2035 นายกกลับรายการ
‾ ‾ \203E U+203E overline
⁁ ⁁ \2041 U+2041 เครื่องหมายจุดแทรกคาเร็ต
⁃ ⁃ \2043 U+2043 ยัติภังค์
⁄ ⁄ \2044 U+2044 เศษส่วน Slash
⁏ ⁏ \204F U+204F ย้อนกลับอัฒภาค
⁗ ⁗ \2057 U+2057 Prime Quadruple

อัญประกาศ

เศษส่วน

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

สัญญลักษณ์ เอนทิตี รหัส HTML รหัส CSS Unicode ชื่อ
+ + + \002B U+002B เครื่องหมายบวก
− − \2212 U+2212 เครื่องหมายลบ
× × × \00D7 U+00D7 Multiplication sign
÷ ÷ ÷ \00F7 U+00F7 Division sign
= = = \003D U+003D เครื่องหมายเท่ากับ
≠ ≠ \2260 U+2260 ไม่เท่ากับ
± ± ± \00B1 U+00B1 Plus-minus sign
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC เครื่องหมายไม่ใช่
< &lt; &#60; \003C U+003C เครื่องหมายน้อยกว่า
> &gt; &#62; \003E U+003E เครื่องหมายมากกว่า
° &deg; &#176; \00B0 U+00B0 Degree sign
¹ &sup1; &#185; \00B9 U+00B9 Superscript one
² &sup2; &#178; \00B2 U+00B2 Superscript two
³ &sup3; &#179; \00B3 U+00B3 Superscript three
ƒ &fnof; &#402; \0192 U+0192 ตัวอักษรละตินตัวเล็ก F พร้อมตะขอ
% &percnt; &#37; \0025 U+0025 เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์
‰ &permil; &#137; \0089 U+0089 Character tabulation with justification
&pertenk; &#8241; \2031 U+2031 ต่อหมื่นป้าย
&forall; &#8704; \2200 U+2200 เพื่อทุกสิ่ง
&comp; &#8705; \2201 U+2201 ส่วนประกอบ
&part; &#8706; \2202 U+2202 ความแตกต่างบางส่วน
&exist; &#8707; \2203 U+2203 มีอยู่
&nexist; &#8708; \2204 U+2204 ไม่มีอยู่จริง
&empty; &#8709; \2205 U+2205 ชุดที่ว่างเปล่า
&nabla; &#8711; \2207 U+2207 Nabla
&isin; &#8712; \2208 U+2208 องค์ประกอบของ
&notin; &#8713; \2209 U+2209 ไม่ใช่องค์ประกอบของ
&ni; &#8715; \220B U+220B มีฐานะเป็นสมาชิก
&notni; &#8716; \220C U+220C ไม่ได้เป็นสมาชิก
&prod; &#8719; \220F U+220F สินค้าของ N-Ary
&coprod; &#8720; \2210 U+2210 Coproduct N-Ary
&sum; &#8721; \2211 U+2211 การรวม N-Ary
&mnplus; &#8723; \2213 U+2213 เครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวก
&plusdo; &#8724; \2214 U+2214 ดอทพลัส
&setminus; &#8726; \2216 U+2216 ตั้งค่าลบ
&lowast; &#8727; \2217 U+2217 เครื่องหมายดอกจัน
&compfn; &#8728; \2218 U+2218 ผู้ประกอบการแหวน
&radic; &#8730; \221A U+221A รากที่สอง
&prop; &#8733; \221D U+221D สัดส่วนถึง
&infin; &#8734; \221E U+221E ความไม่มีที่สิ้นสุด
&angrt; &#8735; \221F U+221F มุมฉาก
&ang; &#8736; \2220 U+2220 มุม
&angmsd; &#8737; \2221 U+2221 มุมวัด
&angsph; &#8738; \2222 U+2222 มุมทรงกลม
&mid; &#8739; \2223 U+2223 แบ่ง
&nmid; &#8740; \2224 U+2224 ไม่แบ่ง
&parallel; &#8741; \2225 U+2225 ขนานกับ
&npar; &#8742; \2226 U+2226 ไม่ขนานกับ
&and; &#8743; \2227 U+2227 ตรรกะและ
&or; &#8744; \2228 U+2228 ตรรกะหรือ
&cap; &#8745; \2229 U+2229 การตัด
&cup; &#8746; \222A U+222A สหภาพ
&int; &#8747; \222B U+222B สำคัญ
&Int; &#8748; \222C U+222C Double Integral
&iiint; &#8749; \222D U+222D Triple Integral
&conint; &#8750; \222E U+222E Contour Integral
&Conint; &#8751; \222F U+222F Surface Integral
&Cconint; &#8752; \2230 U+2230 ปริพันธ์ระดับเสียง
&cwint; &#8753; \2231 U+2231 ส่วนประกอบตามเข็มนาฬิกา
&cwconint; &#8754; \2232 U+2232 อินทิกรัลตามเข็มนาฬิกา
&awconint; &#8755; \2233 U+2233 อินทิกรัลทวนอินทิกรั Contour
&there4; &#8756; \2234 U+2234 ดังนั้น
&because; &#8757; \2235 U+2235 เพราะ
&ratio; &#8758; \2236 U+2236 อัตราส่วน
&Colon; &#8759; \2237 U+2237 สัดส่วน
&minusd; &#8760; \2238 U+2238 จุดลบ
&mDDot; &#8762; \223A U+223A สัดส่วนทางเรขาคณิต
&homtht; &#8763; \223B U+223B homothetic
&sim; &#8764; \223C U+223C ผู้ดำเนินการตัวหนอน
&bsim; &#8765; \223D U+223D Tilde ที่กลับด้าน
&ac; &#8766; \223E U+223E Inverted Lazy S
&acd; &#8767; \223F U+223F ไซน์เวฟ
&wreath; &#8768; \2240 U+2240 สินค้าพวงหรีด
&nsim; &#8769; \2241 U+2241 ไม่ใช่ทิลด์
&esim; &#8770; \2242 U+2242 เครื่องหมายลบ
&sime; &#8771; \2243 U+2243 Asymptotically เท่ากับ
&nsime; &#8772; \2244 U+2244 ไม่เชิงเส้นกำกับเท่ากับ
&cong; &#8773; \2245 U+2245 ประมาณเท่ากับ
&simne; &#8774; \2246 U+2246 ประมาณ แต่ไม่จริงเท่ากับ
&ncong; &#8775; \2247 U+2247 ไม่ว่าโดยประมาณหรือโดยประมาณเท่ากับ
&asymp; &#8776; \2248 U+2248 เกือบเท่ากับ
&nap; &#8777; \2249 U+2249 ไม่เกือบเท่ากับ
&approxeq; &#8778; \224A U+224A เกือบเท่ากันหรือเท่ากับ
&apid; &#8779; \224B U+224B Tilde สามเท่า
&bcong; &#8780; \224C U+224C ทั้งหมดเท่ากับ
&asympeq; &#8781; \224D U+224D เทียบเท่ากับ
&bump; &#8782; \224E U+224E เทียบเท่าเรขาคณิต
&bumpe; &#8783; \224F U+224F ความแตกต่างระหว่าง
&esdot; &#8784; \2250 U+2250 เข้าใกล้ขีด จำกัด
&eDot; &#8785; \2251 U+2251 เรขาคณิตเท่ากับ
&efDot; &#8786; \2252 U+2252 ประมาณเท่ากับหรือภาพของ
&erDot; &#8787; \2253 U+2253 รูปภาพของหรือประมาณเท่ากับ
&colone; &#8788; \2254 U+2254 ลำไส้ใหญ่เท่ากับ
&ecolon; &#8789; \2255 U+2255 เท่ากับลำไส้ใหญ่
&ecir; &#8790; \2256 U+2256 แหวนในเท่ากับ
&cire; &#8791; \2257 U+2257 แหวนเท่ากับ
&wedgeq; &#8793; \2259 U+2259 ประมาณการ
&veeeq; &#8794; \225A U+225A เท่ากับ
&trie; &#8796; \225C U+225C เดลต้าเท่ากับ
&equest; &#8799; \225F U+225F ถามเท่ากับ
&equiv; &#8801; \2261 U+2261 เหมือนกับ
&nequiv; &#8802; \2262 U+2262 ไม่เหมือนกันกับ
&le; &#8804; \2264 U+2264 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
&ge; &#8805; \2265 U+2265 มากกว่าหรือเท่ากับ
&lE; &#8806; \2266 U+2266 น้อยกว่าเกินเท่ากับ
&gE; &#8807; \2267 U+2267 มากกว่า - มากกว่าเท่ากับ
&lnE; &#8808; \2268 U+2268 น้อยกว่า แต่ไม่เท่ากับ
&gnE; &#8809; \2269 U+2269 มากกว่า แต่ไม่เท่ากับ
&Lt; &#8810; \226A U+226A น้อยกว่ามาก
&Gt; &#8811; \226B U+226B มากยิ่งกว่า
&between; &#8812; \226C U+226C ระหว่าง
&NotCupCap; &#8813; \226D U+226D ไม่เทียบเท่ากับ
&nlt; &#8814; \226E U+226E ไม่น้อยกว่า
&ngt; &#8815; \226F U+226F ไม่มากกว่า -
&nle; &#8816; \2270 U+2270 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
&nge; &#8817; \2271 U+2271 ทั้งมากกว่าหรือเท่ากับ
&lsim; &#8818; \2272 U+2272 น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ
&gsim; &#8819; \2273 U+2273 มากกว่าหรือเทียบเท่ากับ
&nlsim; &#8820; \2274 U+2274 ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ
&ngsim; &#8821; \2275 U+2275 ไม่ยิ่งใหญ่กว่าหรือเทียบเท่ากับ
&lg; &#8822; \2276 U+2276 น้อยกว่าหรือมากกว่า - มากกว่า
&gl; &#8823; \2277 U+2277 มากกว่าหรือน้อยกว่า
&ntlg; &#8824; \2278 U+2278 ทั้งน้อยกว่าและยิ่งใหญ่กว่า
&ntgl; &#8825; \2279 U+2279 ทั้งมากกว่าหรือน้อยกว่า
&pr; &#8826; \227A U+227A Precedes
&sc; &#8827; \227B U+227B ประสบความสำเร็จ
&prcue; &#8828; \227C U+227C นำหน้าหรือเท่ากับ
&sccue; &#8829; \227D U+227D ประสบความสำเร็จหรือเท่ากับ
&prsim; &#8830; \227E U+227E นำหน้าหรือเทียบเท่ากับ
&scsim; &#8831; \227F U+227F ประสบความสำเร็จหรือเทียบเท่ากับ
&npr; &#8832; \2280 U+2280 ไม่ได้นำหน้า
&nsc; &#8833; \2281 U+2281 ไม่สำเร็จ
&sub; &#8834; \2282 U+2282 กลุ่มย่อยของ
&sup; &#8835; \2283 U+2283 Superset Of
&nsub; &#8836; \2284 U+2284 ไม่ใช่กลุ่มย่อยของ
&nsup; &#8837; \2285 U+2285 ไม่ใช่ Superset Of
&sube; &#8838; \2286 U+2286 เซ็ตย่อยของหรือเท่ากับ
&supe; &#8839; \2287 U+2287 Superset of หรือเท่ากับ
&nsube; &#8840; \2288 U+2288 ไม่ว่าย่อยหรือเท่ากับ
&nsupe; &#8841; \2289 U+2289 ทั้ง Superset และไม่เท่ากับ
&subne; &#8842; \228A U+228A กลุ่มย่อยที่มีไม่เท่ากับ
&supne; &#8843; \228B U+228B Superset ของที่มีไม่เท่ากับ
&cupdot; &#8845; \228D U+228D การคูณหลายค่า
&uplus; &#8846; \228E U+228E Multiset Union
&sqsub; &#8847; \228F U+228F ภาพสแควร์ของ
&sqsup; &#8848; \2290 U+2290 สแควร์ต้นฉบับของ
&sqsube; &#8849; \2291 U+2291 ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสของหรือเท่ากับ
&sqsupe; &#8850; \2292 U+2292 สแควร์ Original ของหรือเท่ากับ
&sqcap; &#8851; \2293 U+2293 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
&sqcup; &#8852; \2294 U+2294 สแควร์คัพ
&oplus; &#8853; \2295 U+2295 วงกลมพลัส
&ominus; &#8854; \2296 U+2296 เครื่องหมายลบ
&otimes; &#8855; \2297 U+2297 เวลาของวงกลม
&osol; &#8856; \2298 U+2298 Slash Division ที่เป็นวงกลม
&odot; &#8857; \2299 U+2299 ตัวดำเนินการ Dot แบบวงกลม
&ocir; &#8858; \229A U+229A ตัวดำเนินการวงแหวนแบบวงกลม
&oast; &#8859; \229B U+229B เครื่องหมายดอกจันแบบวงกลม
&odash; &#8861; \229D U+229D เส้นประ
&plusb; &#8862; \229E U+229E Squared Plus
&minusb; &#8863; \229F U+229F กำลังสองลบ
&timesb; &#8864; \22A0 U+22A0 ครั้งที่สอง
&sdotb; &#8865; \22A1 U+22A1 Squared Dot Operator
&vdash; &#8866; \22A2 U+22A2 ถูกต้องแทค
&dashv; &#8867; \22A3 U+22A3 แทคซ้าย
&top; &#8868; \22A4 U+22A4 ลงแทค
&perp; &#8869; \22A5 U+22A5 ขึ้นแทค
&models; &#8871; \22A7 U+22A7 รุ่น
&vDash; &#8872; \22A8 U+22A8 จริง
&Vdash; &#8873; \22A9 U+22A9 กองกำลัง
&Vvdash; &#8874; \22AA U+22AA ประตูหมุนแนวตั้งแบบสามทางขวา
&VDash; &#8875; \22AB U+22AB Double Vertical Bar ประตูหมุนคู่ขวา
&nvdash; &#8876; \22AC U+22AC ไม่พิสูจน์
&nvDash; &#8877; \22AD U+22AD ไม่จริง
&nVdash; &#8878; \22AE U+22AE ไม่บังคับ
&nVDash; &#8879; \22AF U+22AF ติดตั้งบาร์แนวดิ่งคู่
&prurel; &#8880; \22B0 U+22B0 นำหน้าภายใต้ความสัมพันธ์
&vltri; &#8882; \22B2 U+22B2 กลุ่มย่อยปกติของ
&vrtri; &#8883; \22B3 U+22B3 มีฐานะเป็นกลุ่มย่อยปกติ
&ltrie; &#8884; \22B4 U+22B4 กลุ่มย่อยปกติหรือเท่ากับ
&rtrie; &#8885; \22B5 U+22B5 มีเป็นกลุ่มย่อยปกติหรือเท่ากับ
&origof; &#8886; \22B6 U+22B6 ต้นฉบับของ
&imof; &#8887; \22B7 U+22B7 รูปภาพของ
&mumap; &#8888; \22B8 U+22B8 Multimap
&hercon; &#8889; \22B9 U+22B9 เมทริกซ์ Conjugate Hermitian
&intcal; &#8890; \22BA U+22BA Intercalate
&veebar; &#8891; \22BB U+22BB xor
&barvee; &#8893; \22BD U+22BD ไม่
&angrtvb; &#8894; \22BE U+22BE มุมฉากพร้อมส่วนโค้ง
&lrtri; &#8895; \22BF U+22BF สามเหลี่ยมมุมฉาก
&xwedge; &#8896; \22C0 U+22C0 N-Ary ตรรกะและ
&xvee; &#8897; \22C1 U+22C1 N-Ary Logical หรือ
&xcap; &#8898; \22C2 U+22C2 สี่แยก N-Ary
&xcup; &#8899; \22C3 U+22C3 สหภาพ N-Ary
&diamond; &#8900; \22C4 U+22C4 ผู้ประกอบการเพชร
&sdot; &#8901; \22C5 U+22C5 ผู้ประกอบการ Dot
&Star; &#8902; \22C6 U+22C6 Star Operator
&divonx; &#8903; \22C7 U+22C7 กองเวลา
&bowtie; &#8904; \22C8 U+22C8 หูกระต่าย
&ltimes; &#8905; \22C9 U+22C9 Left Normal Factor ผลิตภัณฑ์ Semidirect
&rtimes; &#8906; \22CA U+22CA ปัจจัยปกติที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ Semidirect
&lthree; &#8907; \22CB U+22CB Left Semidirect Product
&rthree; &#8908; \22CC U+22CC ผลิตภัณฑ์ Semidirect ขวา
&bsime; &#8909; \22CD U+22CD Tilde ที่ตรงกันข้าม
&cuvee; &#8910; \22CE U+22CE ลอนตรรกะหรือ
&cuwed; &#8911; \22CF U+22CF ลอนตรรกะและ
&Sub; &#8912; \22D0 U+22D0 ชุดย่อยสองชุด
&Sup; &#8913; \22D1 U+22D1 Double Superset
&Cap; &#8914; \22D2 U+22D2 สี่แยกคู่
&Cup; &#8915; \22D3 U+22D3 สหภาพคู่
&fork; &#8916; \22D4 U+22D4 โกย
&epar; &#8917; \22D5 U+22D5 เท่ากับและขนานกับ
&ltdot; &#8918; \22D6 U+22D6 น้อยกว่าด้วย Dot
&gtdot; &#8919; \22D7 U+22D7 ยิ่งใหญ่กว่าด้วย Dot
&Ll; &#8920; \22D8 U+22D8 น้อยกว่ามาก
&Gg; &#8921; \22D9 U+22D9 มากยิ่งกว่ามาก
&leg; &#8922; \22DA U+22DA น้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่า
&gel; &#8923; \22DB U+22DB มากกว่า - เท่ากับหรือน้อยกว่า
&cuepr; &#8926; \22DE U+22DE เท่ากับหรือนำหน้า
&cuesc; &#8927; \22DF U+22DF เท่ากับหรือประสบความสำเร็จ
&nprcue; &#8928; \22E0 U+22E0 ไม่นำหน้าหรือเท่ากับ
&nsccue; &#8929; \22E1 U+22E1 ไม่สำเร็จหรือเสมอกัน
&nsqsube; &#8930; \22E2 U+22E2 ไม่ใช่รูปภาพสแควร์ของหรือเท่ากับ
&nsqsupe; &#8931; \22E3 U+22E3 ไม่ใช่แบบดั้งเดิมของหรือเท่ากับ
&lnsim; &#8934; \22E6 U+22E6 น้อยกว่า แต่ไม่เท่ากับ
&gnsim; &#8935; \22E7 U+22E7 มากกว่า แต่ไม่เทียบเท่ากับ
&prnsim; &#8936; \22E8 U+22E8 อยู่ก่อนหน้า แต่ไม่เทียบเท่ากับ
&scnsim; &#8937; \22E9 U+22E9 ประสบความสำเร็จ แต่ไม่เทียบเท่ากับ
&nltri; &#8938; \22EA U+22EA ไม่ใช่กลุ่มย่อยปกติของ
&nrtri; &#8939; \22EB U+22EB ไม่ประกอบด้วยกลุ่มย่อยปกติ
&nltrie; &#8940; \22EC U+22EC ไม่ใช่กลุ่มย่อยปกติหรือเท่ากับ
&nrtrie; &#8941; \22ED U+22ED ไม่ประกอบด้วยกลุ่มย่อยปกติหรือเท่ากับ
&vellip; &#8942; \22EE U+22EE แนวตั้งจุดไข่ปลา
&ctdot; &#8943; \22EF U+22EF เส้นกึ่งกลางแนวนอน
&utdot; &#8944; \22F0 U+22F0 จุดไข่ปลาขวาขึ้น
&dtdot; &#8945; \22F1 U+22F1 จุดไข่ปลาขวาลง
&disin; &#8946; \22F2 U+22F2 องค์ประกอบของโรคหลอดเลือดสมองแนวนอนยาว
&isinsv; &#8947; \22F3 U+22F3 องค์ประกอบของแถบแนวตั้งที่ส่วนท้ายของโรคหลอดเลือดสมองแนวนอน
&isins; &#8948; \22F4 U+22F4 องค์ประกอบขนาดเล็กที่มีแถบแนวตั้งที่ส่วนท้ายของโรคหลอดเลือดสมองแนวนอน
&isindot; &#8949; \22F5 U+22F5 องค์ประกอบของ Dot Dot
&notinvc; &#8950; \22F6 U+22F6 องค์ประกอบของกับ Overbar
&notinvb; &#8951; \22F7 U+22F7 องค์ประกอบขนาดเล็กที่มี Overbar
&isinE; &#8953; \22F9 U+22F9 องค์ประกอบของสองจังหวะในแนวนอน
&nisd; &#8954; \22FA U+22FA ประกอบด้วย Long Stroke
&xnis; &#8955; \22FB U+22FB ประกอบด้วยแถบแนวตั้งที่ส่วนท้ายของโรคหลอดเลือดสมองแนวนอน
&nis; &#8956; \22FC U+22FC ขนาดเล็กประกอบด้วยแถบแนวตั้งที่ส่วนท้ายของโรคหลอดเลือดสมองแนวนอน
&notnivc; &#8957; \22FD U+22FD ประกอบด้วย Overbar
&notnivb; &#8958; \22FE U+22FE ขนาดเล็กประกอบด้วย Overbar
&lceil; &#8968; \2308 U+2308 เพดานด้านซ้าย
&rceil; &#8969; \2309 U+2309 เพดานด้านขวา
&lfloor; &#8970; \230A U+230A ชั้นซ้าย
&rfloor; &#8971; \230B U+230B ชั้นที่เหมาะสม
&lang; &#9001; \2329 U+2329 คร่อมมุมซ้ายชี้
&rang; &#9002; \232A U+232A คร่อมมุมขวา

ตัวอักษรกรีก

สัญญลักษณ์ เอนทิตี รหัส HTML รหัส CSS Unicode ชื่อ
Α &Alpha; &#913; \0391 U+0391 ตัวอักษรกรีกตัวใหญ่
Β &Beta; &#914; \0392 U+0392 ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่เบต้า
Γ &Gamma; &#915; \0393 U+0393 ตัวอักษรกรีกโบราณแกมมา
Δ &Delta; &#916; \0394 U+0394 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Delta
Ε &Epsilon; &#917; \0395 U+0395 อักษรกรีก Epsilon
Ζ &Zeta; &#918; \0396 U+0396 เงินตัวอักษรกรีกซีตา
Η &Eta; &#919; \0397 U+0397 อักษรกรีก Eta
Θ &Theta; &#920; \0398 U+0398 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Theta
Ι &Iota; &#921; \0399 U+0399 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Iota
Κ &Kappa; &#922; \039A U+039A อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่คัปปา
Λ &Lambda; &#923; \039B U+039B อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่แลมดา
Μ &Mu; &#924; \039C U+039C อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Mu
Ν &Nu; &#925; \039D U+039D ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Nu
Ξ &Xi; &#926; \039E U+039E อักษรกรีกตัวจิน
Ο &Omicron; &#927; \039F U+039F ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ไมครอน
Π &Pi; &#928; \03A0 U+03A0 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Pi
Ρ &Rho; &#929; \03A1 U+03A1 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Rho
Σ &Sigma; &#931; \03A3 U+03A3 อักษรกรีกซิกมา
Τ &Tau; &#932; \03A4 U+03A4 ตัวอักษรกรีกเอกภาพเอกภาพ
Υ &Upsilon; &#933; \03A5 U+03A5 ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่
Φ &Phi; &#934; \03A6 U+03A6 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่พี
Χ &Chi; &#935; \03A7 U+03A7 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Chi
Ψ &Psi; &#936; \03A8 U+03A8 อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Psi
Ω &Omega; &#937; \03A9 U+03A9 ตัวอักษรกรีกตัวใหญ่โอเมก้า
α &alpha; &#945; \03B1 U+03B1 ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก
β &beta; &#946; \03B2 U+03B2 อักษรกรีกตัวเล็กเบต้า
γ &gamma; &#947; \03B3 U+03B3 อักษรกรีกตัวเล็กแกมม่า
δ &delta; &#948; \03B4 U+03B4 กรีกจดหมายเล็กเดลต้า
ε &epsilon; &#949; \03B5 U+03B5 อักษรตัวเล็กกรีกเอปไซลอน
ζ &zeta; &#950; \03B6 U+03B6 ตัวอักษรกรีกตัวเล็กซีตา
η &eta; &#951; \03B7 U+03B7 อักษรตัวเล็กกรีก
θ &theta; &#952; \03B8 U+03B8 ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Theta
ι &iota; &#953; \03B9 U+03B9 ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Iota
κ &kappa; &#954; \03BA U+03BA ตัวอักษรกรีกตัวเล็กคัปปา
λ &lambda; &#955; \03BB U+03BB อักษรตัวเล็กกรีกแลมดา
μ &mu; &#956; \03BC U+03BC ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก
ν &nu; &#957; \03BD U+03BD ตัวอักษรกรีกตัวเล็กนู
ξ &xi; &#958; \03BE U+03BE อักษรกรีกตัวจิ๋ว
ο &omicron; &#959; \03BF U+03BF กรีกตัวอักษรขนาดเล็กไมครอน
π &pi; &#960; \03C0 U+03C0 ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Pi
ρ &rho; &#961; \03C1 U+03C1 อักษรกรีกตัวเล็ก Rho
ς &sigmaf; &#962; \03C2 U+03C2 อักษรตัวเล็กกรีกซิกมาสุดท้าย
σ &sigma; &#963; \03C3 U+03C3 อักษรตัวเล็กกรีกซิก
τ &tau; &#964; \03C4 U+03C4 ตัวอักษรกรีกตัวเล็กเอกภาพ
υ &upsilon; &#965; \03C5 U+03C5 อักษรกรีกตัวย่อ Upsilon
φ &phi; &#966; \03C6 U+03C6 ตัวอักษรกรีกตัวเล็กพี
χ &chi; &#967; \03C7 U+03C7 อักษรตัวเล็กกรีกจิ
ψ &psi; &#968; \03C8 U+03C8 ตัวอักษรขนาดเล็ก Psi ของกรีก
ω &omega; &#969; \03C9 U+03C9 โอเมก้าอักษรกรีกตัวเล็ก
ϑ &thetasym; &#977; \03D1 U+03D1 สัญลักษณ์กรีก Theta
ϒ &upsih; &#978; \03D2 U+03D2 Greek Upsilon พร้อมสัญลักษณ์ Hook
ϖ &piv; &#982; \03D6 U+03D6 สัญลักษณ์กรีก Pi

อักษรละติน

สัญญลักษณ์ เอนทิตี รหัส HTML รหัส CSS Unicode ชื่อ
À &Agrave; &#192; \00C0 U+00C0 Latin capital letter a with grave
Á &Aacute; &#193; \00C1 U+00C1 Latin capital letter a with acute
 &Acirc; &#194; \00C2 U+00C2 Latin capital letter a with circumflex
à &Atilde; &#195; \00C3 U+00C3 Latin capital letter a with tilde
Ä &Auml; &#196; \00C4 U+00C4 Latin capital letter a with diaeresis
Å &Aring; &#197; \00C5 U+00C5 Latin capital letter a with ring above
Æ &AElig; &#198; \00C6 U+00C6 Latin capital letter ae
Ç &Ccedil; &#199; \00C7 U+00C7 Latin capital letter c with cedilla
È &Egrave; &#200; \00C8 U+00C8 Latin capital letter e with grave
É &Eacute; &#201; \00C9 U+00C9 Latin capital letter e with acute
Ê &Ecirc; &#202; \00CA U+00CA Latin capital letter e with circumflex
Ë &Euml; &#203; \00CB U+00CB Latin capital letter e with diaeresis
Ì &Lgrave; &#204; \00CC U+00CC Latin capital letter i with grave
Ĺ &Lacute; &#313; \0139 U+0139 ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ L ที่มีไหวพริบ
Î &Lcirc; &#206; \00CE U+00CE Latin capital letter i with circumflex
Ï &Luml; &#207; \00CF U+00CF Latin capital letter i with diaeresis
Ð &ETH; &#208; \00D0 U+00D0 Latin capital letter eth
Ñ &Ntilde; &#209; \00D1 U+00D1 Latin capital letter n with tilde
Ò &Ograve; &#210; \00D2 U+00D2 Latin capital letter o with grave
Ó &Oacute; &#211; \00D3 U+00D3 Latin capital letter o with acute
Ô &Ocirc; &#212; \00D4 U+00D4 Latin capital letter o with circumflex
Õ &Otilde; &#213; \00D5 U+00D5 Latin capital letter o with tilde
Ö &Ouml; &#214; \00D6 U+00D6 Latin capital letter o with diaeresis
Ø &Oslash; &#216; \00D8 U+00D8 Latin capital letter o with stroke
Ù &Ugrave; &#217; \00D9 U+00D9 Latin capital letter u with grave
Ú &Uacute; &#218; \00DA U+00DA Latin capital letter u with acute
Û &Ucirc; &#219; \00DB U+00DB Latin capital letter u with circumflex
Ü &Uuml; &#220; \00DC U+00DC Latin capital letter u with diaeresis
Ý &Yacute; &#221; \00DD U+00DD Latin capital letter y with acute
Þ &THORN; &#222; \00DE U+00DE Latin capital letter thorn
ß &szlig; &#223; \00DF U+00DF Latin small letter sharp s
à &agrave; &#224; \00E0 U+00E0 Latin small letter a with grave
á &aacute; &#225; \00E1 U+00E1 Latin small letter a with acute
â &acirc; &#226; \00E2 U+00E2 Latin small letter a with circumflex
ã &atilde; &#227; \00E3 U+00E3 Latin small letter a with tilde
ä &auml; &#228; \00E4 U+00E4 Latin small letter a with diaeresis
å &aring; &#229; \00E5 U+00E5 Latin small letter a with ring above
æ &aelig; &#230; \00E6 U+00E6 Latin small letter ae
ç &ccedil; &#231; \00E7 U+00E7 Latin small letter c with cedilla
è &egrave; &#232; \00E8 U+00E8 Latin small letter e with grave
é &eacute; &#233; \00E9 U+00E9 Latin small letter e with acute
ê &ecirc; &#234; \00EA U+00EA Latin small letter e with circumflex
ë &euml; &#235; \00EB U+00EB Latin small letter e with diaeresis
ì &igrave; &#236; \00EC U+00EC Latin small letter i with grave
í &iacute; &#237; \00ED U+00ED Latin small letter i with acute
î &icirc; &#238; \00EE U+00EE Latin small letter i with circumflex
ï &iuml; &#239; \00EF U+00EF Latin small letter i with diaeresis
ð &eth; &#240; \00F0 U+00F0 Latin small letter eth
ñ &ntilde; &#241; \00F1 U+00F1 Latin small letter n with tilde
ò &ograve; &#242; \00F2 U+00F2 Latin small letter o with grave
ó &oacute; &#243; \00F3 U+00F3 Latin small letter o with acute
ô &ocirc; &#244; \00F4 U+00F4 Latin small letter o with circumflex
õ &otilde; &#245; \00F5 U+00F5 Latin small letter o with tilde
ö &ouml; &#246; \00F6 U+00F6 Latin small letter o with diaeresis
ø &oslash; &#248; \00F8 U+00F8 Latin small letter o with stroke
ù &ugrave; &#249; \00F9 U+00F9 Latin small letter u with grave
ú &uacute; &#250; \00FA U+00FA Latin small letter u with acute
û &ucirc; &#251; \00FB U+00FB Latin small letter u with circumflex
ü &uuml; &#252; \00FC U+00FC Latin small letter u with diaeresis
ý &yacute; &#253; \00FD U+00FD Latin small letter y with acute
þ &thorn; &#254; \00FE U+00FE Latin small letter thorn
ÿ &yuml; &#255; \00FF U+00FF Latin small letter y with diaeresis
Ā &Amacr; &#256; \0100 U+0100 ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ a ที่มี Macron
ā &amacr; &#257; \0101 U+0101 อักษรตัวเล็กละติน A กับ Macron
Ă &Abreve; &#258; \0102 U+0102 อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ a กับ Breve